KİRALAMA İHALESİ

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1-SATILACAK TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yaylaalan

117

13

Kargir bina ve arsa

Antalya İli Manavgat ilçesi Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanları (K)”

426,18

750.000,00TL

22.500,00TL

2886/45. Madde

10.05.2023

10.00

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Örnek Mah.Park ve Rekreasyon alanı içerisindeki restaurant

Restaurant

3 yıl

2886/45.Madde

684.000,00TL+KDV

20.520,00TL

10.05.2023

10.05

2-KİRALANACAK TAŞINMAZ:

3 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

4- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

4.1 Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

4.2 İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

AÇIKLAMALAR

İstekli tarafından;

1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi) ( Satış ihalesinde istenmeyecek)

3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5. Noter tasdikli imza sirküsü

6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

8. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2023 yılında alınmış belge

9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

11.