KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 16 no.lu satış ünitesinin (şarküteri),

Şarküteri

3 yıl

2886/45.Madde

82.800,00TL+KDV

2.484,00TL

12.04.2023

10.20

2

Kumköy Jandarma karakolu batısında bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM kabin

5 yıl

2886/45.Madde

350.000,00TL+KDV

10.500,00TL

12.04.2023

10.25

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7. Noter tasdikli imza sirküsü

8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

10. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2023 yılında alınmış belge ( ATM ihalesinde istenmeyecek)

11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.