KİRALAMA İHALESİ

İHALE İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Manavgat Şelalesi Konaklamasız Orman Parkı (
1 Adet Kır Lokantası 874 m2, 3 Adet Pergola 146 m2, Yöresel Satış Ünitesi (5 üniteden oluşmaktadır) 322 m2, büfe, WC ve Şartname eki Vaziyet Planında gösterilen açık alan) Kiralama İhalesi 7 Yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak No: 1 Manavgat / ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

02427461393 - 02427467575

c) Elektronik Posta Adresi

:

belediye@manavgat.bel.tr

a) ) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

:

www.manavgat.bel.tr

2. İhalenin Usulü : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile yapılacaktır.


3-
İhaleye Konu Yerin Adı/Adresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, Kira Süresi

KİRAYA VERİLECEK YER ADI

KİRAYA VERİLECEK YER ADRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

(7 yıllık)

GEÇİCİ TEMİNATI

KİRALAMA

SÜRESİ

Manavgat Şelalesi Konaklamasız Orman Parkı(1 Adet Kır Lokantası 874 m2, 3 Adet Pergola 146 m2, Yöresel Satış Ünitesi (5 üniteden oluşmaktadır) 322 m2, büfe, WC ve Şartname eki Vaziyet Planında gösterilen açık alan)

Sarılar Mahallesi İstiklal Cad. No:4 Manavgat/ANTALYA

45.500.000,00 TL + KDV

1.365.000,00 TL

İşyeri Teslimini Müteakip

7 Yıl

4- İhalenin Yapılacağı Yer ve İhale Tarih ve Saati

a) İhalenin Yapılacağı Yer

:

Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Manavgat / ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:

12.04.2023– 10.00


5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:


5.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Sureti

5.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. İkametgâh senedi

5.3- Tebligat için adres beyanı. (Standart Form-5)

5.4- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Toplam muhammen bedelin % 20 ‘sinden (9.100.000,00TL) az olmamak üzere; bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (Standart Form-4)

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunda ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısının sunulması gerekmektedir. Teyit yazılarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmeyip, bu konuda yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü veya şubesi tarafından verilmesi ( bu hususun teyit yazılarında belirtilmiş olması şartı ile ) halinde de teyit yazıları değerlendirmeye alınacaktır. Banka referans mektuplarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmesi halinde, ayrıca teyit şartı aranmayacaktır. Banka referans mektuplarının Manavgat Belediyesi adına, ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. Banka referans mektubu ve teyit yazılarının değerlendirmeye alınabilmesi için tarih, sayı, ve en az iki banka yetkilisi tarafından imzalanmış olması, imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiş olması, nakdi ve gayri nakdi kredi miktarlarının hem rakam hem de yazı ile yazılmış olması ( bu hususun her iki belgede de belirtilmiş olması) gerekir. Nakdi ve gayri nakdi kredilerinin ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden ( veya yetkili kıldığı banka şubesinden ) faks ile teyit edilmesi halinde, Genel Müdürlük faksı, referans mektubunu veren banka şubesince aslına uygunluğunu isim ve unvanları belirtilen en az iki banka yetkilisince tasdik edilmiş olacaktır.

5.4-1 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

Toplam cironun toplam muhammen bedelin % 60'ından (27.300.000,00TL) büyük olması gerekmektedir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilecektir. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. İki yılın ortalaması toplam ciroyu sağlıyorsa kabul edilecektir.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

5.5- İlgili Odaya kayıtlı olduğuna dair belge

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin sureti

5.6- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin adına düzenlenmiş Turizm İşletme Belgesi ile son 3 yıl içerisinde en az iki yıl süreyle turizm tesisi işletmiş olduğunu gösteren belgeler

5.7- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini

5.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini

5.9- Vergi Mükellefi ise Vergi Dairesi’nden vergi mükellefi olduğuna dair belge

5.10- İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

5.11