KİRALAMA İHALESİ

ANTALYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN

KİRALAMA İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO

DOSYA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

KİRALANAN YÜZÖLÇÜM

FİİLİ DURUMU

KİRALAMA AMACI

KİRALAMA BEDELİ (YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

3561-454/4

Aksu

Topallı

14377

5

2.624,42 m2

2.624,42 m2

Boş

Depolama Alanı

27.000,00.-TL

2.700,00.-TL

14.04.2023

10:00

2

3561-708

Muratpaşa

Elmalı

6456

1

209,00 m2

209,00 m2

Otopark

Otopark

90.000,00.-TL

9.000,00.-TL

14.04.2023

10:15

AÇIKLAMA:

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığınca oluşturulacak Komisyonca; Açık Teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici teminat Bedelinin; T. İş Bankası Meltem Şubesinin TR18 0006 4000 0016 2170 1184 57 iban nolu hesabına yatırıldığına dair makbuzun,

b) Gerçek kişilerin ;

1- Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmühaberi)

2- Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Tüzel Kişilerin ;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu tüzel kişiliklerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

d) Tekliflerin ve diğer belgelerin ihale saatine kadar Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3- Taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Kayyımlık Bürosu Başkanlığında görülebilir.

4- Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel: 0242-2378400/2101

İhalenin Yapılacağı Adres: Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacaktır.- Soğuksu Mah. Defterdarlık Bulv. No:2 Muratpaşa/ANTALYA

İLAN OLUNUR.