Kamu Hizmet Standartları

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SüRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1
Yapı Kullanım izin Belgesi
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'şer Adet Fotoğraf,
9- çevre Düzeni Vizesi/Ağaç ücreti
10- Asansör Ruhsatı, (Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,
14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
15- Telefon Ankastre Vizesi,
16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,
17 -Sığınak Raporu
18- İş bitirme Tutanağı
19- Harç ve ücretler
20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
22- İskân Dilekçesi
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- Aynı gün (15 dk.)
- Aynı gün
- İstenmiyor.
- Aynı gün
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- İstenmiyor.
- Aynı gün
- Aynı gün
----------
- Aynı gün
- Aynı gün
- Aynı gün
- İstenmiyor.
………..
- Aynı gün
2
çap
1- Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
2 gün
3
Kuşat Ruhsat işleri
SIHHİ İŞ YERLERİ İçİN GEREKLİ RUHSAT BELGELERİ
ŞAHISLAR İÇİN:
1-Ruhsat Başvuru Beyan Formu
2-T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopisi
3-Vergi levhası fotokopisi
4-Bağlı Bulunduğu Odadan Oda Kayıt, Faaliyet ve Sicil Tasdiknamesi
5-Ustalık Belgesi(Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)
6-Tapu Sureti ve İskan Ruhsatı Fotokopisi
7-Kira Sözleşomesi
8-Yangın Söndürme Cihazının Alım veya Dolum Faturası
9-Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde iş yeri açılması
halinde kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar
10-İş yerinin yerleşim şeklini ve kullanım alanı gösterir vaziyet planı
11-Karayolu kenarındaki iş yerleri için Geçiş Yolu İzin Belgesi(İmar Müd.'den)
12-İş Sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli iş yerlerinde çalışanlardan, resmi sağlık
kuruluşundan alınacak bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor
13-çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği gereği müzik, makine vb. aletlerle gürültü üreten işyerlerinden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
ŞİRKETLER İÇİN:
1-Ruhsat Başvuru Beyan Formu
2-Vergi levhası fotokopisi
3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
4-Ticaret Odası faaliyet ve kayıt belgesi
5-Yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi
6-Yetkili kişinin T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopisi
7-Tapu Sureti ve İskan Ruhsatı
8-Kira Sözleşmesi
9-Yangın Söndürme Cihazının Alım veya Dolum Faturası
10-Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde iş yeri açılması
halinde kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar
11-İş yerinin yerleşim ve kullanım alanını gösterir vaziyet planı
12-Karayolu kenarındaki iş yerleri için Geçiş Yolu İzin Belgesi(İmar Müd.'den)
13-İş Sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli iş yerlerinde çalışanlardan, resmi sağlık
kuruluşundan alınacak bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor
14-çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği gereği müzik, makine vb. aletlerle gürültü üreten işyerlerinden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
UMUMA AçIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
ŞAHISLAR İÇİN:
1-Ruhsat Başvuru Beyan Formu
2- T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopisi,
3-Adli sicil belgesi
4-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu(Altı ayda bir yenilenir.)
5-Ustalık belgesi(Ticaret odasına kayıtlı olanlardan istenmez)
6-Kayıtlı bulunduğu odadan sicil tasdiknamesi ve oda kayıt belgesi
7-Vergi levhası fotokopisi
8-Tapu sureti ve İskan Ruhsatı Fotokopisi
9-Kira Sözleşmesi
10-özel yapı şeklini gerektiren otel, sinema, tiyatro, düğün salonu, hamam ve sauna için yapı kullanma izin belgesi
11-Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde iş yeri açılması halinde kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar
12-İş yerinin yerleşim şeklini ve kullanım alanı gösterir vaziyet planı
13-Mesafe krokisi(İmar Müd.'den)
14-Karayolları kenarındaki iş yerleri için geçiş yolu izin belgesi
15-Asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetlerinin görüşünün alınmış olması
16-Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması
17-Yangın Söndürme Cihazının Alım veya Dolum Faturası
18-50 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerleri için iş yeri hekim sözleşmesi
19-Mesul müdür ve diğer çalışanlardan istenilecek belgeler:
a)Nüfus cüzdan örneği
b)Adli sicil belgesi
c)Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu (Her altı ayda bir yenilenecek)
20-Statik IP sözleşmesi (İnternet Salonları için )
21-çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği gereği müzik, makine vb. aletlerle gürültü üreten işyerlerinden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
22-Tapuda iş yeri olarak görülen yerlerde işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararın bulunması,
ŞİRKETLER İçİN:
1-Ruhsat Başvuru Beyan Formu
2-Tapu sureti ve İskan Ruhsatı Fotokopisi 3-Kira Sözleşmesi
4-özel yapı şeklini gerektiren otel, sinema, tiyatro, düğün salonu, hamam ve sauna için yapı kullanma izin belgesi
5-Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde iş yeri açılması halinde kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar
6-İş yerinin yerleşim şeklini ve kullanım alanı gösterir vaziyet plan 7-Mesafe krokisi(İmar Müd.'den)
8-Karayolları kenarındaki iş yerleri için geçiş yolu izin belgesi
9-Asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetlerinin görüşünün alınmış olması
10-Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması
11-Yangın Söndürme Cihazının Alım veya Dolum Faturası
12-50 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerleri için iş yeri hekim sözleşmesi
13-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
14-Ticaret odası kayıt ve faaliyet belgesi
15-Vergi levhası
16-Yönetim kurulunun mesul müdür tayiniyle ilgili almış olduğu karar
17-Mesul müdür ve diğer çalışanlardan istenecek belgeler:
a)Nüfus cüzdan örneği b)Adli sicil belgesi c)Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu (Her altı ayda bir yenilenecek)
18-Statik IP sözleşmesi (İnternet Salonları için )
19-çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği gereği müzik, makine vb. aletlerle gürültü üreten işyerlerinden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu,
20-Tapuda iş yeri olarak görülen yerlerde işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oyçokluğu ile aldığı kararın bulunması,
"Kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde aynı gün içinde Ruhsat düzenlenerek ilgiliye verilir . Ruhsatın verildiği tarihten itibaren İlgili Yönetmelik hükümleri gereği (genelde ilk haftasında); en geç bir ay içerisinde işyeri kontrol edilerek Ruhsat sonuçlandırılır.")
4
Cenaze, Defin
1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- ölüm Belgesi.
1 gün
5
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
1- Dilekçe,
2- Nüfus Kayıt örneği,
3- Gayrimenkul kaydı.
4- Askerlik Durum Belgesi,
5- İkametgah Belgesi,
6- Gelir durumunu belirten belge,
Nakit yetersizliğinden dolayı ödenmiyor.
6
Nikâh işlemleri
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
2 gün