KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Çolaklı Mah.6 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 YIL

2886/45. Madde

468.000,00TL+KDV

14.040,00TL

11.08.2021

10.00

2

Çolaklı Mah.7 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 YIL

2886/45. Madde

486.000,00TL+KDV

14.580,00TL

11.08.2021

10.05

3

Kızılot mah.204 ada 1 parsel üzerinde 121/F adresindeki dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

25.200,00TL

756,00TL

11.08.2021

10.10

4

Kızılot mah.204 ada 1 parsel üzerinde 121/C adresindeki dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

25.200,00TL

756,00TL

11.08.2021

10.15

5

Aydınevler Mah.Çocuk Parkı içerisinde bulunan büfe

Büfe

3YIL

2886/45. Madde

25.200,00TL+KDV

756,00TL

11.08.2021

10.20

6

Kum mevkiinde bulunan 10.047,00m2’lik alan

10.047,00m2'lik alan

1 YIL

2886/45. Madde

24.000,00TL

720,00TL

11.08.2021

10.25

7

Ilıca Mahallesi Hüsnü Karamancı Parkı içerisinde bulunan dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

36.000,00TL+KDV

1.080,00TL

11.08.2021

10.30

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

Kira Bedeli

Yapım İşi Geçici teminatı

Kiralama İşlemi için Geçici Teminatı

İhale tarihi

Saat

8

Rauf Denktaş Köprüsünün Örnek Mahallesi Tarafındaki 3 Ve 4 No.Lu Dükkânların Yapım Karşılığı 10 Yıl Süre İle Kiralanması İşi

3 No.Lu Balık Pişirme Ünitesi - 4 No.Lu Balık Satış Ünitesi

10 yıl

2886/45. Madde

10 YILLIK

114.935,28TL+KDV

14.191,94TL

3.448,06TL

11.08.2021

10.35

9

Rauf Denktaş Köprüsünün Örnek Mahallesi Tarafındaki 11 Ve 20 No.Lu Dükkânların Yapım Karşılığı 10 Yıl Süre İle Kiralanması İşi

11 No.Lu Balık Pişirme Ünitesi - 20 No.Lu Balık Satış Ünitesi

10 yıl

2886/45. Madde

10 YILLIK

96.452,56TL+KDV

13.306,42TL

2.893,58TL

11.08.2021

10.40

10

Rauf Denktaş Köprüsünün Örnek Mahallesi Tarafındaki 14 Ve 23 No.Lu Dükkânların Yapım Karşılığı 10 Yıl Süre İle Kiralanması İşi

14 No.Lu Balık Pişirme Ünitesi - 23 No.Lu Balık Satış Ünitesi

10 yıl

2886/45. Madde

10 YILLIK

96.452,56TL+KDV

13.306,42TL

2.893,58TL

11.08.2021

10.45

11

Çenger Mahallesi 153 ve 157 adalar arasında bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 yıl süre ile kiralanma

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

3 YILLIK

2.884,60TL+KDV

1.209,46 TL

86,54TL

11.08.2021

10.50

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 7. Noter tasdikli imza sirküsü
 8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2021 yılında alınmış belge
 10. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 13. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
 15. 15.Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.