KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Çolaklı Mah.26 no.lu hizmet dağıtım noktası

Hizmet dağıtım noktası

3 YIL

2886/45. Madde

540.000,00TL+KDV

16.200,00TL

08.09.2021

10.00

2

Örnek Mahallesi ırmak kenarında bulunan yapı

Yapı

3 YIL

2886/45. Madde

39.600,00TL

1.188,00TL

08.09.2021

10.05

3

Yayla Mahallesi Namık Kemal Caddesi 2588 Sokak Kesişim Noktasındaki Büfe

Büfe

3YIL

2886/45. Madde

19.800,00TL+KDV

594,00TL

08.09.2021

10.10

4

Pazarcı 563 Ada 51 Parselde Bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı İçerisindeki 3 ve 9 no.lu Satış Ünitesi

9 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 3 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3YIL

2886/45. Madde

93.600,00TL+KDV

2.808,00TL

08.09.2021

10.15

5

Pazarcı 563 Ada 51 Parselde Bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı İçerisindeki 4 ve 10 no.lu Satış Ünitesi

10 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 4 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3YIL

2886/45. Madde

93.600,00TL+KDV

2.808,00TL

08.09.2021

10.20

6

Pazarcı 563 Ada 51 Parselde Bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı İçerisindeki 5 ve 11 no.lu Satış Ünitesi

11 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 5 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3YIL

2886/45. Madde

93.600,00TL+KDV

2.808,00TL

08.09.2021

10.25

7

Ilıca Mahallesi Hüsnü Karamancı Parkı içerisinde bulunan dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

36.000,00TL+KDV

1.080,00TL

08.09.2021

10.30

8

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan B blok 4 no.lu dükkan

Dükkan

3YIL

2886/45. Madde

19.800,00TL

594,00TL

08.09.2021

10.35

9

Hacıobası Mahallesinde bulunan 2 no.lu dükkan

Dükkan

3 YIL

2886/45. Madde

10.800,00TL

324,00TL

08.09.2021

10.40

AÇIKLAMALAR

  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7. Noter tasdikli imza sirküsü

8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2021 yılında alınmış belge

10. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.