MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

02.02.2023 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.02.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

2- Belediyemiz aleyhine başlatılan icra takiplerinde Tehir-i icra talebinde bulunabilmesi için İcra Müdürlüklerine ve Mahkemelere sunulmak üzere İller Bankası veya Kamu Bankalarından Kesin Teminat Mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait 426,18 m2 yüz ölçümlü Yaylaalan Mahallesi 117 ada 13 parsel no.lu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

4- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 05.01.2023 tarih ve 5454420 sayılı yazısında Belediyemizin de hissedar olduğu Çolaklı Mahallesi 191 ada 3 parselde bulunan 8.283,53 m2 Maliye Hazinesi hissesinden Belediyemizin payına düşen 29,82 m2'lik kısmın taksitli olarak 218.406,81 TL bedelden, peşin olarak 174.725,45 TL bedelden satılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu hissenin satın alınması işlemi ve satın alma ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Antalya İli, Manavgat İlçesi Şelale Mahallesi 1374 Ada 1, 1914 Ada 1 ve 2 ile 1915 Ada 1 Parsellerde yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- Antalya İli, Manavgat İlçesi Karaöz Mahallesi 127 Ada 1 No.lu Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

7- Antalya İli, Manavgat İlçesi Ilıca Mah. 1617, 636 Ada 268 ve 269 Parseller 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

8- 2023 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü gelirlerinde uygulanacak olan 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen yerlerde konut amaçlı İmar Durum Belgelerinden harç alınmaz ibaresinin ve 02.03.2016 tarih ve 50 Sayılı Belediye Meclisi Kararınca onaylanan tip projelerden faydalanarak ya da özel proje hazırlatarak kırsal yerleşim alanlarında yapılacak inşaatlarda İmar Kanunu’nun 8.maddesinin ( ğ ) maddesi kapsamında kalan alanlar ve 6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen köylerde, köy yerleşik alanı içerisinde, köy statüsündeki planlı alanlarda Yapı İnşaat İzin Belgesi ve Yapı İzin Kullanma Belgesi düzenlenenler kontrollük ile imar harç ve ücretlerinden muaftır ibaresinin kaldırılması konusunun görüşülmesi.

9- Side Mahallesi Yalı Mevkii Fatih Camii doğusunda Cumartesi günleri kurulmakta olan Cumartesi Semt pazarının Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası ile Belediyemiz arasında 1 yıl süre ile protokol karşılığı Ortak Hizmet projesinin yürütülmesi kapsamında 03.01.2023 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı alındığı, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Madde (4) (Değişik: RG-11-/3/2017-30004) "Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemleri ile kesintisiz beş yıldır kullanılan satış yerlerinin beşinci fıkra hükmü çerçevesinde devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez." denilmektedir. ancak; 11 Mart 2017 tarih ve 30004 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16. maddesi 4.fıkrası dışında kalan devirlerde devir ücreti alınması gerektiğinden Side Mahallesi Cumartesi semt pazarının devir ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.