MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

04.10.2022 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 04.10.2022 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 2023 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

2- 2023 Mali yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

3- 2023 Mali yılında uygulanacak olan Gelir Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

4- Ticari amaçlı işletilen Otel, Motel, Tatil Köyü ve Apart Oteller ve diğer işletmelerden tahsil edilecek olan 2023 yılı katı atık toplama ve taşıma ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

5- 2023 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

6- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak olan Çeltikçi Mahallesi 182 Ada 3 ve 4 No.lu Parsellerin bulunduğu bölgede Mevcut Yapıların Korunması Amaçlı Yol ve Kullanım Alanlarında Düzenleme Yapılmasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

7- Çeltikçi Mahallesi 182 Ada 3 ve 4 No.lu Parsellerin bulunduğu bölgede Mevcut Yapıların Korunması Amaçlı Yol ve Kullanım Alanlarında Düzenleme Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak olan Çeltikçi Mahallesi 207 Ada 272 ve 274 No.lu Parsellerin bulunduğu bölgede konut alanı içerisinde yer alan DSİ mülkiyetindeki taşınmazın ve çevresinin yeşil alan/park alanı olarak düzenlenmesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

9- Çeltikçi Mahallesi 207 Ada 272 ve 274 No.lu Parsellerin bulunduğu bölgede konut alanı içerisinde yer alan DSİ mülkiyetindeki taşınmazın ve çevresinin yeşil alan/park alanı olarak düzenlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

10- Antalya İli Manavgat İlçesi Hatipler Mahallesi 93 No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

11- Antalya İli Manavgat İlçesi Hatipler Mahallesi 74 No.lu Parsel ve 303 Ada 438 No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

12- Antalya İli Manavgat İlçesi Karacalar Mahallesi 271 Ada 12 No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

13- 7.500,00 m2 yüzölçümlü Pazarcı Mahallesi 2609 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan Belediyemize ait 34001/93750 hisse oranına isabet eden 2.720,08 m2'lik hissenin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

14- Belediyemiz şirketi Melas İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketinin SGK'ya olan pirim borçlarının, 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince taksitlendirilebilmesi için Mülkiyeti Belediyemize ait Seydiler Mahallesinde bulunan 128 Ada 39 Parsel, 128 Ada 15 Parsel, 108 Ada 9 Parsel, 108 Ada 6 Parselin, Doğançam Mahallesinde bulunan 117 Ada 90 Parsel, 117 Ada 81 Parsel, 117 Ada 39 Parselin, Karakaya Mahallesinde bulunan 5 Parselin, Kadılar Mahallesinde bulunan 101 Ada 5 Parselin, Hacıobası Mahallesinde bulunan 132 Ada 20 Parselin, Çavuşköy Mahallesinde bulunan 132 Ada 2 Parselin ve Yukarı Işıklar Mahallesinde bulunan 123 Parselin teminat olarak sunulması konusunun görüşülmesi.