MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

04.07.2022 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 04.07.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2022 Tarih ve 2562790 Sayılı Yazısına istinaden Side Turizm alanı kapsamında Sorgun Mahallesi 930 parsel numaralı 10.917 m2 yüzölçümlü Belediyemize tahsis edilen taşınmaz ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere 3.650.000,00 TL tutarlı süresiz Kesin Teminat Mektubunun İller bankası veya diğer Kamu bankalarından alınması konusunun görüşülmesi.

2- Side ( Selimiye) Mahallesi'nde bulunan 495,45 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa nitelikli 792 ada 22 parselde bulunan 878/16515 paya karşılık gelen 26,34 m2 Belediye Hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıışıklar Mahallesi 92,01 m2 yüzölçümlü 170 ada 1 parsel no.lu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

4- Gültepe Mahallesi idari sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı yasanın 22/a maddesine göre yapılacak yenileme kadastro çalışmaları ile 3402 sayılı yasaya eklenen geçici 8. maddesi gereğince yapılacak olan tapulama harici yerlerin kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Gültepe Mahallesinden 6 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

6- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.

7- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evren Mahallesi 212 Ada Güneyi Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Antalya İli Manavgat İlçesi Karaöz Mahallesi 127 Ada 1 No.lu Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

9- Antalya İli Manavgat İlçesi Seydiler Mahallesi 109 Ada 69 No.lu Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

10- Yukarı Pazarcı Mahallesi 1897 ada 2 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hisar Mahallesi 2066 Ada Güneyi Park Alanında Trafo Alanı Planlanmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

12- Antalya İli Manavgat İlçesi Çayyazı Mahallesi 1096 Ada 15 Ve 16 No.lu Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

13- Antalya İli Manavgat İlçesi Çayyazı Mahallesi 1096 Ada 15 Ve 16 No.lu Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

14- Antalya İli Manavgat İlçesi Hisar Mahallesi 1462 Ada 26 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

15- Y. Pazarcı Mahallesi 81 ada 2, 3, 4 ve 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.