SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1-SATIŞ İHALELERİ

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri(TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hocalar

184

2

Tarla

1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanları"

23.350,49

70,00

1.634.534,30

49.036,03

2886/45

03.03.2021

11.00

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Blok No

Daire No

Dairenin Bulunduğu Kat

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

2

Yukarı Mahalle (Salkımevler)

2045

3

Mesken

1.Blok

54

3.Bodrum(2+1)

145.000,00

4.350,00

2886/45

03.03.2021

11.05

2- KİRALAMA İHALESİ

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak no:9/Z01 adresindeki dükkan kiralama

Dükkan

10 YIL

2886/45. Madde

360.000,00

10.800,00

03.03.2021

11.10

2

Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi no:5/Z03 adresindeki dükkan kiralama

Dükkan

10 YIL

2886/45. Madde

2.160.000,00

64.800,00

03.03.2021

11.15

3

Side (Selimiye) Mah.Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin kiralama

ATM Kabini

5 YIL

2886/45. Madde

255.000,00

7.650,00

03.03.2021

11.20

4 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

5 - İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

6- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 230,00 TL karşılığı temini mümkündür.

7- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

İstekli tarafından;

7-1) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

7-2) Kiralama ihalesine katılacak olan gerçek kişilerin Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

7-3) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

7-4) Noter tasdikli imza sirküsü

7-5) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7-6) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

7-7) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2021 yılında alınmış belge

7-8) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

7-9) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

7-10) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

7-11) Satışı yapılacak taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

7-12) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

7-13) Taşınmazın geçici teminatı tahmin edilen bedelin % 3(yüzde üç)’üdür.

7-14) İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

7-15) İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 10.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

7-16) Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

7-17) İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

7-18) İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.