SATIS İLANI

SATIŞ İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile satılacaktır.

1-SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri(TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ulukapı

205

46

Tarla

Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Tarım Alanları”

16.035,04

2.000,00TL

32.070.080,00TL

962.102,40TL

2886/35. Madde

12.06.2024

10.00

2

Gündoğdu

580

1

Arsa

Ticaret Alanı

Emsal (E) = 0.40

Hmax = 6.50m

2.273,98

55.000,00TL

125.068.900,00TL

3.752.067,00TL

2886/35. Madde

12.06.2024

10.10

2 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazların bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

3 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

4- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

4.1 Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

4.2 İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

4.3 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4.4 Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

4.5 Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.6 Noter tasdikli imza sirküsü

4.7 İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

4.8 Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

4.9 Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge

4.10 Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

4.11 Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

4.12 İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

4.13 İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

4.14 Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4.15 İrtibat: 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.