KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1,761 ada 1 ve 762 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile geriye kalan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

2-SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri (TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

759

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.999,81

330,00 TL+KDV

2.639.937,30 TL+KDV

79.198,12

2886/35

05.10.2016

10.00

2

Ilıca

761

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.703,01

320,00

TL+KDV

2.464.963,20 TL+KDV

73.948,90

2886/35

05.10.2016

10.20

3

Ilıca

762

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.505,00

320,00 TL+KDV

2.401.600,00 TL+KDV

72.048,00

2886/35

05.10.2016

10.40

4

Ilıca

763

3

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,63

305,00 TL+KDV

205.152,15

TL+KDV

6.154,56

2886/45

05.10.2016

11.00

5

Ilıca

763

4

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,60

305,00 TL+KDV

204.838,00

TL+KDV

6.145,14

2886/45

05.10.2016

11.20

6

Ilıca

763

5

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,72

305,00 TL+KDV

204.874,60 TL+KDV

6.146,24

2886/45

05.10.2016

11.40

7

Ilıca

763

6

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

674,49

310,00 TL+KDV

209.091,90 TL+KDV

6.272,76

2886/45

05.10.2016

12.00

8

Ilıca

763

7

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

674,24

310,00 TL+KDV

209.014,40 TL+KDV

6.270,43

2886/45

05.10.2016

12.20

9

Ilıca

763

8

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,21

305,00 TL+KDV

205.024,05 TL+KDV

6.150,72

2886/45

05.10.2016

12.40

10

Ilıca

763

9

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,43

305,00 TL+KDV

205.091,15 TL+KDV

6.152,73

2886/45

05.10.2016

13.00

11

Ilıca

763

10

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,98

305,00 TL+KDV

205.258,90 TL+KDV

6.157,77

2886/45

05.10.2016

13.20

12

Ilıca

764

2

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

2.259,67

310,00 TL+KDV

700.497,70

TL+KDV

21.014,93

2886/45

05.10.2016

13.40

13

Sarılar

271

2

Ayrık Nizam 3 Kat Konut

350,00

750

262.500,00

7.875,00

2886/45

05.10.2016

14.00

14

Pazarcı

563

50

Kentsel Tasarım Alanı

185,31

6600,00 TL+KDV

1.223.046,00 TL+KDV

36.691,38

2886/45

05.10.2016

14.20

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale Belediye Encümen salonunda yapılacak olup Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1,761 ada 1 ve 762 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile geriye kalan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5-2) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 150,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5-4) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)

5-5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-6) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5-7) Noter tasdikli imza sirküsü

5-8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

5-9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge

5-10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5-11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5-12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

5-13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır

5-14) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin % 3(yüzde üç)’üdür.

8- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11- TRT saati esastır.

İlanen duyurulur.