Belediye Kanunu - 5

(Dördüncü sayfanın devamı...)

İKİNCİ BöLüM
değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten
kaldırılanHükümler
MADDE 85. — a) 1. 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) i?aretli fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi?tir.
n) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmakta iken illerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay ba??ndan itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle,
2. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi?tir.
Sandıkça emekli aylığıbaşlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakam? üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminat?, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminat? ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturas? karşılığında Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.
b) 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Ta??t Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki "döner sermayeli müesseseler," ibaresinden sonra gelmek üzere "il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri" ibaresi ve 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile ta??t edinirler." cümlesi eklenmi?tir.
c) 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli ?dareler ile Mahalle Muhtarl?kları ve ?htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi, "d) Belediye kurulması," ?eklinde yeniden düzenlenmi?tir.
d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki "a?açland?rma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayris?hhî i?yerlerini, e?lence yerlerini, halk sa?l???na ve çevreye etkisi olan diğer i?yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; in?aat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “belirtilen hizmetlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” ibaresi eklenmi?; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Meclis kendi belirleyece?i bir ay tatil yapabilir.” cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyükşehir belediyesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “1.hukuk mü?aviri ve” ibaresi eklenmi?; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Kas?m ay? toplantısı dönem ba?? toplantısıd?r." cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "on gün içinde" ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "her dönem ba?? toplantısında," ile 16 nc? maddesinin birinci fıkrasında geçen “her yılın ilk ola?an toplantısında” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.
e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı ?l özel ?daresi Kanununun 6 nc? maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmi?; (b) bendinde yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılm?? ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmi?; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kas?m ay? toplantısı dönem ba?? toplantısıd?r." cümlesi ile 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılm??; 16 nc? maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "?l genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla be? ki?iden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." Şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmi? ve aynı fıkradaki “2600” ibaresi “6000” olarak değiştirilmi?; 36 nc? maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılm?? ve “il özel idarelerinde sözleşmeli personel ile k?smi zamanl? sözleşmeli personel çalışt?r?lması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır.” cümlesi aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmi?tir.
Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanl?kça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekle?tirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktar?l?r. ?l özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibe?ine kadar olan k?sm? için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geli?tirmek istedi?i hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla i?birliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ili?kilendirilmez ve başka amaçla kullan?lamaz.
f) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
h) 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin altınc? fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi?tir.
Yürürlü?e giren mevzii imar plânına göre arazi kullan?m?, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, in?as? ve kullan?m?yla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, bo? kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının yeterli olması kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hâllere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilâve personel istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları için önceki yıldan fazla olacak şekilde vize yapılamaz.
GEÇİCİ MADDE 2. — Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar belediyenin, bağlı kuruluşlarının ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarının ihdas ve iptalleri ile boş kadro değişiklikleri, İçişleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından ihdas edilmiş mevcut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul edilir.
Sürekli i?çi kadroları ile i? pozisyonları ise norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar İçişleri Bakanlığının vizesine tâbidir. İçişleri Bakanlığı vize yetkisini valiliklere devredebilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımlandığı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayım?na göre nüfusu 2.000'in altına dü?en belediyelerin tüzel ki?iliklerinin kaldırılarak köye dönüştürme işlemi, bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasından faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2006 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel ki?iliğin kaldırılmasında, birle?me veya katılma sonras?nda 2000 yılı genel nüfus sayım? sonucuna göre oluşan toplam nüfus esas alınır.
5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre yapılan işlemler bu maddeye göre yapılm?? sayılır.
GEÇİCİ MADDE 4. — 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlü?e girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.
GEÇİCİ MADDE 5. — Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlas? belediyelere ait ?irketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tâbi alacakları, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere 31.12.2005 tarihine kadar takas ve mahsup edilir. Bakanlar Kurulu bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu madde kapsamındaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara ilişkin fer'ileri ve cezaları da kapsar.
Yukar?daki fıkra kapsamında yer alan kuruluşların takas ve mahsup işlemine konu olan veya olmayan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylarının yüzde k?rk?n? geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir.
Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup ve kesinti işlemleri yılı bütçe kanunları ile ili?kilendirilmeksizin ilgili kuruluş ile uzla?ma komisyonu tarafından belirlenir; Hazine Müste?arlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kararabaşlanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluşların borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlendirilen k?sma Kanunun yayımın? izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçların fer'i ve cezalarını geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir.
?lgili kuruluşun uzla?ma ve hacizlerin kaldırılmasına dair ba?vurusunun uzla?ma komisyonunca kabul edilmesini müteakip 31.12.2004 tarihinden önceki borçlar için tatbik edilen hacizler kaldırıl?r.
Uzla?ma komisyonu Hazine Müste?arlığının bağlı olduğu Bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilat? Müste?arl???, Hazine Müste?arl???, sayı?tay başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu başkanlığı ve ?ller Bankas? Genel Müdürlü?ünden birer temsilciden oluşur.
Yürürlük
MADDE 86. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü?e girer.
Yürütme
MADDE 87. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12 Temmuz 2005