Belediye Kanunu - 4

(üçüncü sayfanın devamı...)

BEŞİNCİ KISIM
Malî Hükümler
BİRİNCİ BöLüM
Belediyenin Gelir ve Giderleri
Belediyenin gelirleri
MADDE 59. — Belediyenin gelirleri şunlardır:
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve Taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) diğer gelirler.
Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmez.
Belediyenin giderleri
MADDE 60. — Belediyenin giderleri şunlardır:
a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eşitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı ?irket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortakl?k payı ve üyelik aidat? giderleri.
g) Mezarl?kların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yard?mlar.
j) Dava takip ve icra giderleri.
k) Temsil, tören, a??rlama ve tan?t?m giderleri.
l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
m) Yurt içi ve yurt d??? kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
r) ?artl? bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
s) İmar düzenleme giderleri.
t) Her türlü proje giderleri.
İKİNCİ BÖLÜM
Belediye Bütçesi
Belediye bütçesi
MADDE 61. — Belediyenin stratejik plânına ve performans program?na uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıd?r.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Bütçenin hazırlanması ve kabulü
MADDE 62. — Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasar?s? eylül ay?nın birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasar?s?na eklenmek üzere eylül ay? sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kas?m ay?nın birinci gününden önce belediye meclisine sunar.
Meclis bütçe tasar?s?n? yılba??ndan önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider art?r?c? ve gelir azaltıc? değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılba??ndan itibaren yürürlü?e girer.
Harcama yetkilisi
MADDE 63. — Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Kesinhesap
MADDE 64. — Her yıl bütçesinin kesinhesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ay? içinde encümene sunulur. Kesinhesap, belediye meclisinin may?s ay? toplantısında görüşülerek kararabaşlanır.
Kesinhesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.
Bütçe sistemi
MADDE 65. — Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
geçmiş yıl bütçesinin devamı
MADDE 66. — Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemi? ise yeni bütçenin kesinleşmesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır.
Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılm?? sayılır.
Gelecek yıllara yayg?n hizmet yüklenmeleri
MADDE 67. — Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldır?m ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi eri?im hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panay?r ve sergi hizmetleri; baraj, ar?tma ve kat? at?k tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve ayd?nlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve ta??ma hizmetleri; sosyal tesislerin i?letilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altınc? ay?n sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü ?ah?slara gördürülebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçlanma ve ?ktisadî girişimler
Borçlanma
MADDE 68. — Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdi?i giderleri kar??lamak amac?yla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:
a) D?? borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansman? ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım program?nda yer alan projelerinin finansman? amac?yla yapılabilir.
b) ?ller Bankas?ndan yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânın? bu bankaya sunmak zorundad?r. ?ller Bankas? hazırlanan geri ödeme plânın? yeterli görmedi?i belediyenin kredi isteklerini reddeder.
c) Tahvil ihrac?, yatırım program?nda yer alan projelerin finansman? için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlas?na sahip oldukları ?irketlerin, faiz dâhil iç ve d?? borç stok tutar?, en son kesinleşmi? bütçe gelirleri toplam?nın 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oran?yla art?r?lan miktar?n? a?amaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlas?na sahip oldukları ?irketler, en son kesinleşmi? bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oran?yla art?r?lan miktar?nın yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmay? belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onay? ile yapabilir.
f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilat? Müste?arlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktar?n hesaplanmasında dikkate al?nmaz. D?? kaynak gerektiren projelerde Hazine Müste?arlığının görüşü alınır.
Yukar?da belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.
Belediye, varl?k ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilat? Müste?arl???na ve Hazine Müste?arl???na gönderir.
Arsa ve konut üretimi
MADDE 69. — Belediye; düzenli kentle?meyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alan? ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarl? ve alt yapıl? arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat?n almak, kamula?t?rma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla i? birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekle?tirmek yetkisine sahiptir.
Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli paray? ay?rmak suretiyle i?letme tesis edebilir.
Arsalar hariç üretilen konut ve i?yerlerinin satış? 2886 sayılı Devlet ?hale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, e?ine veya onsekiz ya??ndan küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli ki?iler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamula?t?rma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bay?nd?rl?k ve ?skân Bakanlığı tarafından mü?tereken hazırlanacak çerçeve yönetmeli?e uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
?irket kurulması
MADDE 70. — Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre ?irket kurabilir.
??letme tesisi
MADDE 71. — Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde i?letme kurarak yapabilir.
Borç ve alacakların takas ve mahsubu
MADDE 72. — 4749 sayılı Kamu Finansman? ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere belediyenin genel bütçeli kuruluşlardan, sosyal güvenlik kuruluşlarından, mahallî idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçları takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve kuruluşların bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur.
Bu madde gereşince yapılacak takas ve mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usûller, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI KISIM
çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BöLüM
çeşitli Hükümler
Kentsel dönüşüm ve geliğim alan?
MADDE 73. — Belediye, kentin geliğimine uygun olarak eskiyen kent k?s?mlarını yeniden in?a ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donat?lar oluşturmak, deprem riskine kar?? tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amac?yla kentsel dönüşüm ve geliğim projeleri uygulayabilir.
Kentsel dönüşüm ve geliğim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir.
Kentsel dönüşüm ve geliğim proje alanlarında y?k?larak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır.
Bir yerin kentsel dönüşüm ve geliğim proje alan? olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır.
Kentsel dönüşüm ve geliğim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, y?k?m? ve kamula?t?r?lmasında anla?ma yolu esast?r. Kentsel dönüşüm ve geliğim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından aç?lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve kararabaşlanır.
Yurt dışı ili?kileri
MADDE 74. — Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alan?yla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası te?ekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.
Belediye bu te?ekkül, organizasyon ve yabanc? mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekle?tirebilir veya karde? kent ili?kisi kurabilir.
Birinci ve ikinci fıkra gereşince yapılacak faaliyetlerin, d?? politikaya ve uluslararası anla?malara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin al?nması zorunludur.
diğer kuruluşlarla ili?kiler
MADDE 75. — Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anla?maya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve ta??ma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekle?tirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarım?nda bulunabilir. Bu takdirde i?, i?in yapımın? üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçland?r?l?r.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amac?yla gerekli aynî ihtiyaçları kar??layabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yarar?na çalışan dernekler, özürlü dernek ve vak?fları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınm?? vak?flar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekle?tirebilir.
d) Kendilerine ait Taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullan?lmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibe? yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu Taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu Taşınmazların, tahsis amac? dışında kullan?lması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye ?irketlerince devir veya tahsis edilen Taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullan?lamaz.
Kent konseyi
MADDE 76. — Kent konseyi, kent ya?am?nda; kent vizyonunun ve hem?ehrilik bilincinin geli?tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalk?nma, çevreye duyarl?l?k, sosyal yard?mla?ma ve dayan??ma, saydaml?k, hesap sorma ve hesap verme, katıl?m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalış?r.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katıl?m?yla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yard?m ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Belediye hizmetlerine gönüllü katıl?m
MADDE 77. — Belediye; sağlık, eşitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard?m, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve dü?künlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayan??ma ve katıl?m? sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği art?rmak amac?yla gönüllü ki?ilerin katıl?m?na yönelik programlar uygular.
Gönüllülerin nitelikleri ve çalışt?r?lmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yaz??ma
MADDE 78. — Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla do?rudan yaz??abilir.
Belediye tasarrufundaki yerler
MADDE 79. — diğer kanunlarla getirilen hükümler sakl? kalmak üzere, mezarl?klar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, batakl?k, çöp döküm sahaları, y?k?lm?? kale ve kulelerin arsaları ve enkaz? ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundad?r.
Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazan?lan alanlar, K?y? Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullan?lmak ?art?yla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna b?rak?l?r.
şehirlerarası özel otobüs terminali i?letmesi ve akaryak?t istasyonları
MADDE 80. — Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu ta??ma hakkına sahip gerçek ve tüzel ki?ilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve i?letmeleri ile her türlü akaryak?t ile s?v?la?t?r?lm?? petrol gaz? (LPG) ve s?v?la?t?r?lm?? do?al gaz (LNG) istasyonlarına naz?m imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryak?t istasyonlarına izin verilmesi için naz?m imar plânında akaryak?t istasyonu olarak gösterilmesi ?artt?r. Bu istasyonlara çalışma ruhsat? büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.
Ad verme, tan?t?c? amblem ve flama kullan?m?
MADDE 81. — Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tan?t?c? amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aran?r. Bu kararlar mülkî idare amirinin onay? ile yürürlü?e girer.
Avukatlık ücretinin da??t?m?
MADDE 82. — Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükmebaşlanarak kar?? taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye göre çalışt?r?lanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara da??t?m? hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını ?ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri k?yas yolu ile uygulanır.
Yeniden değerleme oranının uygulanması
MADDE 83. — Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre art?r?l?r.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 84. — Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırl? olarak; 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî H?fz?ss?hha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı ?l ?daresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanc? Hal'lerinin Sureti ?daresi Hakkında Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı ?mar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı işyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı G?daların üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Ta??ma Kanunu, 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.
(Devam ediyor...)