SİDE ANTİK KENTİ KENTSEL TASARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2 KI

SİDE ANTİK KENTİ KENTSEL TASARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2 KISIM

MANAVGAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2017/378497

İşin Adı

:

Side Antik Kenti Kentsel Tasarım Ve Çevre Düzenlemesi 2 Kısım

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOKAK NO:1

b) Telefon ve faks numarası

:

2427461393 - 2427422853

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.manavgat.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Side Antik kentinde Kentsel DÜZENLEME İŞLERİ (48 kalem)

b) Yapılacağı Yer

:

SİDE MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi

:

01 Kasım 2017 Tarihinde Başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 165 ( yüz altmışbeş) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Y. Pazarcı Mah. 4010 Sok. No:1 Manavgat Bel. İhale Odası

b) Tarihi ve saati

:

08.09.2017 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerinin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3 İdari Şartnamenin 10.maddesinin a,b,c,d,e,g ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.4 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.5 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Manavgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. İhale konusu işin bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir.
4.1.9 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları ticaret sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen veya ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.10 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş Deneyim Belgeleri :

İş deneyim olarak istekli teklif edilen bedelin %80 oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.

4.3.1.1 İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4.3.2 Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.2.1 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;

ADET

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

İnş. Müh. veya Mimar

En az 5 yıl deneyimli

1

Saha Şefi

Harita Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

1

Saha Şefi

Elektrik Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

Bu personellerin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.

Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

4.3.2.2 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi

Adedi

Kapasitesi

Ekskavatör ( kırıcısı dâhil )

1

Min 1,5 yd³

Yükleyici

1

Min 1,5 yd³

Arazöz

1

Min 5 ton

Motorlu Kompaktör

1

60*80

Vibrasyonlu silindir

1

10-12 ton Statik ağırlıkta

Kamyon

2

Min 20 Ton

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “4734 Sayılı İhale kanunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinde yer alan B-I Grubu” işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre] belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 ( yüz ) Türk Lirası karşılığı Y. Pazarcı Mah. 4010 Sok. No:1 Manavgat Bel. İhale Odasından satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların kendisinin veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Y. Pazarcı Mah. 4010 Sok. No:1 Manavgat Bel. İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.