SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

SATIŞ İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1-SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri(TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Denizyaka

110

100

Tarla

1/25.000 ölçekli Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Tarım Alanları”

5.500,73

45,00

247.532,85

7.425,99

2886/45

01.07.2020

10.00

2

Aşağıışıklar

162

13

Arsa

Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı”

700,14

200,00

140.028,00

4.200,84

2886/45

01.07.2020

10.05

3

Çardak

193

3

Arsa

Antalya İli Manavgat İlçesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanları”

2.470,63

50,00

123.531,50

3.705,95

2886/45

01.07.2020

10.10

4

Belenobası (eski 437 parsel)

210

2

Arsa

Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanları”

1.353,85

50,00

67.692,50

2.030,78

2886/45

01.07.2020

10.15

2- YUKARI MAHALLEDE (SALKIMEVLER MAHALLESİ ) BULUNAN DAİRELERİN SATIŞ İHALESİ

Sıra No

Mahalle

Blok No

Daire No

BULUNDUĞU KAT

Dairenin Metrekaresi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yukarı Mahalle (Salkımevler) 2043 ada 6 parsel

3.Blok

1

1.Bodrum (2+1)

83,00M2

70.000,00TL

2.100,00TL

2886/45

01.07.2020

10.20

2

Yukarı Mahalle

(Salkımevler) 2043 ada 6 parsel

3.Blok

2

1.Bodrum (2+1)

83,00M2

70.000,00TL

2.100,00TL

2886/45

01.07.2020

10.25

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazların bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazların bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5-2) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 230,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5-4) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-5) Noter tasdikli imza sirküsü

5-6) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5-7) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

5-8) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2020 yılında alınmış belge

5-9) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5-10) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5-11) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı

5-12) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

5-13) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) Taşınmazın geçici teminatı tahmin edilen bedelin % 3(yüzde üç)’üdür.

8- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11- Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu’nun saati esastır.

İlanen duyurulur.