KONUT PARSELLERİ VE DAİRE SATIŞI

KONUT PARSELLERİ VE DAİRE SATIŞI

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri (TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

698

3

Ticaret + Konut 3 Kat

840,23 m2

720,00 TL

604.965,60TL

18.148,97TL

2886/45

14.03.2018

10.00

2

Ilıca

698

4

Ticaret + Konut 3 Kat

597,50 m2

720,00 TL

430.200,00TL

12.906,00TL

2886/45

14.03.2018

10.15

3

Ilıca

698

5

Ticaret + Konut 3 Kat

549,06 m2

740,00 TL

406.304,40TL

12.189,13TL

2886/45

14.03.2018

10.30

4

Ilıca

698

7

Ticaret + Konut 3 Kat

600,00 m2

1.050,00 TL

630.000,00TL

18.900,00TL

2886/45

14.03.2018

10.45

5

Ilıca

698

9

Ticaret + Konut 3 Kat

545,68 m2

1.050,00 TL

572.964,00TL

17.188,92TL

2886/45

14.03.2018

11.00

6

Ilıca

698

10

Ticaret + Konut 3 Kat

534,51 m2

1.050,00 TL

561.235,50TL

16.837,07TL

2886/45

14.03.2018

11.15

7

Ilıca

698

11

Ticaret + Konut 3 Kat

542,02 m2

1.050,00 TL

569.121,00TL

17.073,63TL

2886/45

14.03.2018

11.30

Sıra No

Mahalle

Blok No

Daire No

Bulunduğu Kat

Dairenin Metrekaresi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel

2.Blok

1

1.Bodrum (2+1)

83,00 m2

56.000,00TL

1.680,00TL

2886/45

14.03.2018

11.45

2

Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel

2.Blok

2

1.Bodrum (2+1)

83,00 m2

56.000,00TL

1.680,00TL

2886/45

14.03.2018

12.00

3

Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel

3.Blok

1

1.Bodrum (2+1)

83,00 m2

54.500,00TL

1.635,00TL

2886/45

14.03.2018

12.15

4

Yukarı Mahalle 2043 ada 6 parsel

3.Blok

2

1.Bodrum (2+1)

83,00 m2

54.500,00TL

1.635,00TL

2886/45

14.03.2018

12.30

AÇIKLAMALAR

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

6-Noter tasdikli imza sirküsü

7-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

8-Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

9-Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

10-Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

11-Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12-Taşınmazların ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

13-İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

14-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15-İrtibat: 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR