KİRALAMA İHALESİ(MANAVGAT ŞELALESİ ÖZEL GÜNÜ BİRLİK TE

İHALE İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Manavgat Şelalesi Özel Günübirlik Tesisleri (Restaurant, Açık yemek alanları, 5 ( beş ) adet dükkan, Çay Ocağı, Genel WC) Kiralama İhalesi 5 Yıllık (60 aylık) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak No: 1 Manavgat / ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

02427461393 - 02427467575

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

a) ) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

:

www.manavgat.bel.tr

 1. İhalenin Usulü : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile yapılacaktır.


3- İhaleye Konu Yerin Adı/Adresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, Kira Süresi

KİRAYA VERİLECEK YER ADI

KİRAYA VERİLECEK YER ADRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

KİRALAMA

SÜRESİ

Manavgat Şelalesi Özel Günübirlik Tesisleri (Restaurant, Açık yemek alanları, 5 ( beş ) adet dükkan, Çay Ocağı, Genel WC)

Sarılar Mahallesi İstiklal Cad. No:4 Manavgat/ANTALYA

6.000.000,00 TL + KDV

180.000,00 TL

İşyeri Teslimine Müteakip

5 Yıl (60 Ay)


4- İhalenin Yapılacağı Yer ve İhale Tarih ve Saati

a) İhalenin Yapılacağı Yer

:

Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Manavgat / ANTALYA adresindeki Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:

29.03.2017 – 10.00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

5.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğünden alınmış),

5.2- Kanuni ikametgah sahibi olmak. İkametgah senedi (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğü),

5.3- Tebligat için adres beyanı. (Standart Form-7)

5.4- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Toplam muhammen bedelin % 30’undan az olmamak üzere; bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (Standart Form-4)

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5.5- İlgili Odaya kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

5.6- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler ihale konusu işe benzer iş olarak en az 4 yıl restoran, kafeterya, pastane veya otel işletmeciliği yaptığını resmi kurumlardan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya Vergi Mükellefiyeti Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirmek zorundadır.

5.7- İmza sirküleri vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

5.8- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (Standart Form-5)

5.10- Vergi Mükellefi ise Vergi Dairesi’nden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

5.11- İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

5.12- İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek

5.13- İhaleye ait şartnameyi satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

5.14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri. (Standart Form-1)

5.15- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma (Standart Form-2) uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Manavgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.16- Taahhütname (Noter onaylı olmak üzere yıllık işletme hasılatının % 1 inin Maliye Saymanlığına yatırılacağına dair) (Standart Form-6),

5.17- Manavgat Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı’ nın

İhale dosyasında sunulması gerekmektedir.


 1. Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Side - Manavgat / ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinden görülebilir ve 2.000,00 TL (ikibinTürkLirası) karşılığı satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  8. İstekliler, ihale zarflarını Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Manavgat / ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (İhale Komisyon Başkanlığı’na sunulmak üzere) 29.03.2017 tarih ve saat 09:30’a kadar teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı dosya teslim saatinden sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Dış zarf içerisinde yukarıda sayılan belgelerin tamamı(teklif mektubu hariç) bulunacaktır. İç zarf içerisinde sadece teklif mektubu yer alacaktır.

 1. İlanda bulunmayan hükümlerde, ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı hükümleri geçerlidir.

 1. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.