KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

İşin Adı

Cinsi

Kira Süresi

İhalenin Şekli

Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli

3 Yıllık Kira Bedeli

Yapım İşi Geçici Teminat

Kiralama İşlemi için Geçici Teminat

İhale Tarih

Saat

1

Side (Selimiye) Mahallesi 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 Yıl süre ile kiralanması

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

25.097,82TL

10.902,18TL

752,93TL

327,07TL

31.10.2018

10.00

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

2

Side (Selimiye ) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

250.000,00TL

7.500,00TL

31.10.2018

10.15

3

Side (Selimiye ) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

250.000,00TL

7.500,00TL

31.10.2018

10.30

4

Manavgat Adliye Binasının Arkasında 5028 Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 1 no.lu kabin Kiralama İhalesi

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

75.000,00TL

2.250,00TL

31.10.2018

10.45

5

Manavgat Adliye Binasının Arkasında 5028 Sokakta Bulunan ATM Noktasındaki 3 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

75.000,00TL

2.250,00TL

31.10.2018

11.00

6

Hisar Mahallesi 1960 Ada 2 Parselin Güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan Otoparktaki ATM Noktasındaki 6 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

105.000,00TL

3.150,00TL

31.10.2018

11.15

7

Hisar Mahallesi 1960 Ada 2 Parselin Güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan Otoparktaki ATM Noktasındaki 7 no.lu kabin

ATM KABİNİ

5 yıl

2886/45. Madde

105.000,00TL

3.150,00TL

31.10.2018

11.30

8

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 4 no.lu satış ünitesi ve 10 no.lu satış ünitesi

10 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 4 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3 yıl

2886/45.Madde

72.000,00TL

2.160,00TL

31.10.2018

11.45

9

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 16 no.lu satış ünitesi

Manav

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

31.10.2018

12.00

10

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 20 no.lu satış ünitesi

Şarküteri

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

31.10.2018

12.15

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3.Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4.Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9.Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

11.Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12.Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

14.Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15.İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.