KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

İşin Adı

Cinsi

Kira Süresi

İhalenin Şekli

Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli

3 Yıllık Kira Bedeli

Yapım İşi Geçici Teminat

Kiralama İşlemi için Geçici Teminat

İhale Tarih

Saat

1

Side (Selimiye) Mahallesi 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 Yıl süre ile kiralanması

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

25.097,82TL

10.902,18TL

752,93TL

327,07TL

05.09.2018

10.00

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

2

Çolaklı Mahallesi Sahil Kesiminde bulunan 26 no.lu hizmet büfesi

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

324.000,00TL

9.720,00TL

05.09.2018

10.15

3

Örnek Mahallesi Irmak kenarında bulunan yapı

Yapı

3 yıl

2886/45. Madde

25.200,00TL

756,00TL

05.09.2018

10.30

4

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan B blok 4 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45. Madde

11.520,00TL

345,60TL

05.09.2018

10.45

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.