KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 1 no.lu satış ünitesi

Manav

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

10.15

2

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 2 no.lu satış ünitesi

Manav

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

10.30

3

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 3 no.lu satış ünitesi ve 9 no.lu satış ünitesi

9 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 3 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3 yıl

2886/45.Madde

72.000,00TL

2.160,00TL

16.05.2018

10.45

4

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 7 no.lu satış ünitesi

Manav

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

11.00

5

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 8 no.lu satış ünitesi

Manav

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

11.15

6

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 18 no.lu satış ünitesi

Unlu Mamuller ve Soğuk-Sıcak İçecek Satış Ünitesi

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

11.30

7

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 19 no.lu satış ünitesi

Şarküteri

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

11.45

8

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 20 no.lu satış ünitesi

Şarküteri

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

16.05.2018

12.00

9

Hacıobası Mahallesinde bulunan dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde

7.200,00TL

216,00TL

16.05.2018

12.15

10

Çenger Mahallesinde Bulunan 4C Tipi Mesire Alanı

4C Tipi Mesire Alanı

3 yıl

2886/45.Madde

45.000,00TL

1.350,00TL

16.05.2018

12.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3.Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4.Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9.Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

11.Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12.Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

14.Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15.İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.