KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

GSM Baz İstasyonu İçin Mülkiyeti Belediyemize ait Side (Selimiye) Mahallesi 459 parsel içerisindeki direk (aydınlatma, kamera vb.) ve GSM Alt Yapı Ekipmanlarının yerleştirileceği alan

Direk ve GSM Alt Yapı Ekipmanları alanı

3 yıl

2886/45.Madde

36.000,00TL

1.080,00TL

01.08.2018

10.00

2

GSM Kule Yeri İçin Sorgun Mahallesi 1632 ada 4,5,6,7,8 parseller arasında bulunan park içerisindeki 100 m2 lik alan

100 m2 alan

3 yıl

2886/45.Madde

45.000,00TL

1.350,00TL

01.08.2018

10.15

3

Kum Mevkisinde bot taşımacılığında kullanılan yolcu indirme bindirme yeri

Yolcu indirme bindirme yeri

3 yıl

2886/45.Madde

17.280,00TL

518,40TL

01.08.2018

10.30

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  3. 13. İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.
  4. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  5. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır. İLANEN DUYURULUR.