KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

GSM Baz İstasyonu İçin Mülkiyeti Belediyemize ait Side (Selimiye) Mahallesi 459 parsel içerisindeki direk (aydınlatma, kamera vb.) ve GSM Alt Yapı Ekipmanlarının yerleştirileceği alan

Direk ve GSM Alt Yapı Ekipmanları alanı

3 yıl

2886/45.Madde

81.000,00TL+KDV

2.430,00TL

23.03.2022

10.00

2

Aşağı Hisar Mah.Rauf Denktaş Köprüsü Yanında bulunan tenis kortları ve sosyal tesis binası

Tenis Kortları ve sosyal tesis binası

3 yıl

2886/45.Madde

77.400,00TL+KDV

2.322,00TL

23.03.2022

10.05

3

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan B blok 1 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde

27.000,00TL

810,00TL

23.03.2022

10.10

4

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan A blok 1 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde

32.400,00TL

972,00TL

23.03.2022

10.15

5

Ilıca Mahallesi 1283 parselin doğusunda bulunan 1 no.lu büfe

Büfe

3 yıl

2886/45.Madde

630.000,00TL+KDV

18.900,00TL

23.03.2022

10.20

6

Ilıca Mahallesi 1283 parselin doğusunda bulunan 2 no.lu büfe

Büfe

3 yıl

2886/45.Madde

576.000,00TL+KDV

17.280,00TL

23.03.2022

10.25

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2022 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 8. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2022 yılında alınmış belge
 9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 12. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat: 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.