KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Çolaklı Mahallesi sahil kesiminde bulunan 1 no.lu hizmet büfesi

Hizmet büfesi

3 yıllık

2886/45.Madde

792.000,00TL+KDV

23.760,00

03.08.2022

10.00

2

Pazarcı 2553 ada 3 parsel üzerinde bulunan engelsiz kafeterya

kafeterya

3 yıllık

2886/45.Madde

25.200,00TL+KDV

756,00

03.08.2022

10.05

3

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 6 ve 12 no.lu satış ünitesi

12 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 6 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3 yıllık

2886/45.Madde

108.000,00TL+KDV

3.240,00

03.08.2022

10.10

4

Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 4 ve 10 no.lu satış ünitesi

10 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 4 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3 yıllık

2886/45.Madde

108.000,00TL+KDV

3.240,00

03.08.2022

10.15

5

Bucakşeyhler – C tipi mesire yeri

Mesire yeri

3 yıllık

2886/45.Madde

72.000,00TL+KDV

2.160,00

03.08.2022

10.20

6

Atatürk Kültür Merkezinin Güney Doğusunda bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM Kabin

5 yıllık

2886/45.Madde

260.000,00TL+KDV

7.800,00

03.08.2022

10.25

7

Hisar Mahallesi 1960 ada 2 parselin güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan otoparktaki ATM noktasındaki 5 no.lu kabin

ATM Kabin

5 yıllık

2886/45.Madde

215.000,00TL+KDV

6.450,00

03.08.2022

10.30

8

Evrenseki 123 ada 6 parselin kuzeyi sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM Kabin

5 yıllık

2886/45.Madde

300.000,00TL+KDV

9.000,00

03.08.2022

10.35

9

Gündoğdu Mah.206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 4 no.lu kabin

ATM Kabin

5 yıllık

2886/45.Madde

190.000,00TL+KDV

5.700,00

03.08.2022

10.40

10

Bucakşeyhler Mahallesi 448 parsel içerisinde bulunan dükkan

Dükkan

3 yıllık

2886/45.Madde

18.000,00TL+KDV

540,00TL

03.08.2022

10.45

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2022 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 8. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2022 yılında alınmış belge ( ATM ihalelerinde istenmeyecek)
 9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 12. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.