KİRALAMA İHALESİ

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Pazarcı Mahallesi 2140 Ada 2 Parselde Bulunan Rahvan At Yarış Pistinin Kiralanması

Yarış pisti

10 yıl

2886/45.Madde

200.000,00TL+KDV

6.000,00TL

20.03.2024

10.20

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3.Tebligata elverişli adres beyanı.

4.Gerçek şahıslardan TC kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti

5.Noter tasdikli imza sirküsü

6.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

7.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

8.Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge

9.Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

10.Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

11.Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan

12. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor kulübü olmakla birlikte Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı bünyesinde Rahvan Binicilik Branşında faal olarak tescili bulunduğuna dair belge

13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.


15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR