İHALE İLANI

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak No:107 Adresinde Bulunan Kafeterya

Kafeteyra

3 yıl

2886/45. Madde

68.400,00 TL

2.052,00 TL

01.03.2017

10.00

2.

Side Mahallesi 1593 Sokak’ta bulunan park içerisindeki büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

12.600,00 TL

378,00 TL

01.03.2017

10.15

3.

Ilıca Mahallesi Kapalı Pazar alanı içerisindeki A Blok 1 no.lu dükkân

Dükkân

2 yıl

2886/45. Madde

8.400,00 TL

252,00 TL

01.03.2017

10.30

4.

Ilıca Mahallesi Kapalı Pazar alanı içerisindeki B Blok 1 no.lu dükkân

Dükkân

2 yıl

2886/45. Madde

7.200,00 TL

216,00 TL

01.03.2017

10.45

5.

Evrenseki Mahallesinde bulunan 1 no.lu Halk Plajı Büfesi

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

144.000,00 TL

4.320,00 TL

01.03.2017

11.00

6.

Evrenseki Mahallesinde bulunan 2 no.lu Halk Plajı Büfesi

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

180.000,00 TL

5.400,00 TL

01.03. 2017

11.15

7.

Evrenseki Mahallesinde bulunan 3 no.lu Halk Plajı Büfesi

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

216.000,00 TL

6.480,00 TL

01.03.2017

11.30

8.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4046 sokak no:6 adresindeki Büfe

Büfe

3 yıl

2886/45. Madde

21.600,00 TL

648,00 TL

01.03.2017

11.45

9.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 4517 sokakta bulunan Tenis Kortları

Tenis Kortları

2 yıl

2886/45. Madde

8.640,00 TL

259,20 TL

01.03.2017

12.00

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde

görülebilir.

İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

  1. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge

10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

  1. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  2. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.