KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli : Antalya

İlçesi : Manavgat

Mahalle/Köyü : Side (Selimiye)

Ada, Parsel No : 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park

Yüzölçümü : 12 m2

Büfenin Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli : 25.097,82 TL

Büfenin 3 Yıllık Kira Bedeli : 10.902,18 TL

Yapım işi için geçici teminat bedeli : 752,93 TL

Büfe kiralama işleminin geçici teminat bedeli : 327,07 TL

İhale Tarihi / Saati : 20/06/2018 – 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer : Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet

Binası Encümen Toplantı Odası

AÇIKLAMALAR

1.İhale Konusu İşin Niteliği: Side (Selimiye) Mahallesi 688 ada 2 parselin doğusunda bulunan park içerisine yapım karşılığı büfe yapılması ve 3 Yıl süre ile kiralanması işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin arttırılması suretiyle ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili yer tesliminin yapılmasına müteakip kiracı Yapı Ruhsatı ile ilgili işlemleri 15 gün içerisinde tamamlayıp yapı ruhsatını alacak ve ruhsat tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde inşaatı tamamlayacaktır.

2.Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilecek olup 200,00 TL karşılığı temin edilebilecektir.

İstekli tarafından:

 1. Türkiye’de tebligata elverişli adres gösterilmesi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
 3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
 4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza sirküsü
 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
 7. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge
 8. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
 9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
 10. İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacaklar ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat : 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYURULUR.