ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

24 AY SÜRE İLE KATI ATIK TOPLAMA VE SÜPÜRÜLMESİ VE NAKLİ İŞİ İÇİN İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/500816

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOKAK NO:1 MANAVGAT/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2427461393 - 2427422853

c) Elektronik Posta Adresi

:

belediye@manavgat.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 Ay süre ile (sürücüsüz ve akaryakıt idareye ait) 45 adet iş makinesi ve araç kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Manavgat Belediyesi Sınırları içerisindeki 106 mahalle

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.09.2022, işin bitiş tarihi 31.08.2024


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak No:1 Manavgat/ANTALYA adresindeki Manavgat Belediye binası İhale Birimi odası

b) Tarihi ve saati

:

22.06.2022 - 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü iş makinesi ve araç kiralanması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 1. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:70 Puan)

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin açıklama yapılması yazısına cevap vermemesi veya yapılan açıklamanın yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde uygun görülmemesi durumunda, puanlama hesabına o istekliler dahil edilmeyecektir. Teklif fiyatı puanlaması, yeterlik alan geçerli teklifler arasında yapılacaktır.

TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı(29 Puan)

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 29 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin açıklama yapılması yazısına cevap vermemesi veya yapılan açıklamanın yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde uygun görülmemesi durumunda, puanlama hesabına o istekliler dahil edilmeyecektir. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması, yeterlik alan geçerli teklifler arasında yapılacaktır.

Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

TÜRÜ

PUAN

1

HİDROSTATİK VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI(1,2-2 M3)

3

2

HİDROSTATİK VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI(4-6 M3)

3

3

ELEKTRİKLİ BASINÇLI YOL YIKAMA ARACI

3

4

AÇIK KASA ÇÖP KAMYONETİ

3

5

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU(15+1,5)

3

6

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU(7+1)

3

7

KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI

3

8

DAMPERLİ KAMYON

2

9

PALETLİ EKSKAVATÖR

3

10

KAZICI YÜKLEYİCİ

3

Toplam Puan :29

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85- %115 aralığında (%85 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85- %115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Kendi Malı Nitelik Puanı (KMNP) (1 Puan)

İhale konusu işin ihale dokümanına uygun olarak zamanında başlaması ve bitirilmesi, hizmetin ifası sırasında güçlüklerle karşılaşılmaması, işin aksamadan devam etmesinin sağlanabilmesi, özellikle hizmetin gecikmeksizin karşılanması, işin yapılabilirliği ve hızı açısından ana iş makinalarının ve araçların yüklenicinin bünyesinde bulunması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlıklı 9. Maddesinde düzenlenen Aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyerek, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenmemiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu başlığı atındaki 41. Maddesinde “… Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir.” Hükmü gereğince aşağıda yer alan makine ekipman listesindeki kendi malı olma şartı getirilen makine ekipmana ilişkin belgelerin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

Kendi malı şeklinde bulunması istenilen ana iş makinesi ve araçların listesi:

SIRA NO

TÜRÜ

MİKTAR

1

HİDROSTATİK VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI(1,2-2 M3)

1

2

HİDROSTATİK VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI(4-6 M3)

1

3

ELEKTRİKLİ BASINÇLI YOL YIKAMA ARACI

1

4

AÇIK KASA ÇÖP KAMYONETİ

1

5

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU(15+1,5)

1

6

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU(7+1)

1

7

KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI

1

Yukarıda belirtilen araçların tamamını kendi malı olarak sunan istekliler 1 puan alacaktır. Kendi malı istenen araçlardan eksik olması durumunda puan verilmeyecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin açıklama yapılması yazısına cevap vermemesi veya yapılan açıklamanın yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde uygun görülmemesi durumunda, puanlama hesabına o istekliler dahil edilmeyecektir. Kendi Malı Nitelik puanlaması, yeterlik alan geçerli teklifler arasında yapılacaktır.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Sunulan belgelerden araçların istenilen özelliklere sahip olup olmadığı anlaşılmalıdır. Özelliklerin sunulan belgelerden anlaşılmaması durumunda puan verilmeyecektir.

Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

A.3. Kalite ve teknik değer nitelik puanını (KP) hesaplaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanını (KP) = İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) + Kendi Malı Nitelik Puanı (KMNP)

KP= İKNP+ KMNP

A.4. Toplam Puan (TTP) hesaplaması

Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.''

İsteklilerin toplam puanının eşit olması halinde, ihale düşük teklif veren istekli üzerine bırakılacaktır. 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak No:1 Manavgat/ANTALYA adresindeki Manavgat Belediye binası İhale Birimi odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.