Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması İşi

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması İşi

Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması

7 ay

2886/45.Madde

139.182,40 TL + KDV

4.175,47 TL

11.05.2022

10.00

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda belirtilen Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

 1. Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
 2. İstenilen geçici teminatı,
 3. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2022 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan suretini,
 4. Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli vekaletname örneğini,
 5. İhale dokümanı satın aldıklarına dair makbuzu,
 6. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini,
 7. Toplama ayırma tesisinin Manavgat İlçesi sınırları içerisinde bulunduğuna dair tapu veya fotokopisi,
 8. Yüklenicinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen Toplama Ayırma Tip. 1 veya Tip 2 Lisansı belgesi,
 9. Manavgat Belediyesi’nden alınacak Borcu Yoktur Belgesini,
 10. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2022 yılında alınmış belge,
 11. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri,

sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

 1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İrtibat: 0.242 746 13 93

TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.