ALTTEMEL MALZEMESİ ALIMI

ALTTEMEL MALZEMESİ(FİLLER) , ASFALT MICIRI BY-PAS (STABLİZE MALZEME) VE ELENMİŞ KUM SATIN ALINACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALTTEMEL MALZEMESİ(FİLLER) , ASFALT MICIRI BY-PAS (STABLİZE MALZEME) VE ELENMİŞ KUM ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/151709

1-İdarenin

a) Adı

:

MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOKAK NO:1 MANAVGAT/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2427461393 - 2427422853

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ALTTEMEL MALZEMESİ(FİLLER) , ASFALT MICIRI BY-PAS (STABLİZE MALZEME) VE ELENMİŞ KUM ALINMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 kalem malzeme alınması, 20.000 MAKİNA İLE ELENMİŞ GRANÜLOMETRİK KUM-ÇAKIL (FİLLER) TEMİNİ VE NAKLİ , 30.000 Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini ve nakli 17.500 TON BY-PAS (STABLİZE) VE 15.000 TON ELENMİŞ KUM (0-5 MM NAKLİYE DAHİL) ALINMASI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT ÜRETİM şantiyesidir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer teslimi tarihinden itibaren İdarenin talebi doğrultusunda peyder pey veya tamamı olarak 150 TAKVİM GÜNÜ içerisinde mal teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra 5 İş Günü İçerisinde İşe Başlanacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Y.Pazarcı Mah. 4010 Sok. No:1 Manavgat/Antalya Adresindeki İhale Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.