AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1104161

1-İdarenin

a) Adı

:

MANAVGAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOKAK NO:1 MANAVGAT/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2427461393 - 2427422853

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (diğer):1.700.000 litre Kurşunsuz benzin (95 oktan) :60.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdaremize ait Fen İşleri ve Asfalt Şantiyesinde bulunan pompa istasyonuna motorin (diğer) nakliyatı yapılacak, yaklaşık 75 araca taşıt tanıma sistemi ile motorin ve benzin temini taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından sağlanacaktır. İlçe sınırları içerisinde Taşıt Tanıma Sistemine sahip yükleniciye ait veya anlaşmalı Akaryakıt İstasyonu veya istasyonları bulunacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu benzin ve motorin alımları bayii dağıtım istasyonlarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde 01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar peyder pey yapılacaktır. Aynı tarihler arasında İdaremiz Fen İşleri şantiyesindeki pompa istasyonlarına yüklenici tarafından motorin tedarik edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Y. Pazarcı Mah. 4010 Sok. No:1 Manavgat/Antalya Adresindeki İhale Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu veya Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden Bayilik Lisansı bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtecektir.

Bayilik Lisansa ilişkin sorgulamalar EKAP üzerinden kontrol edilecektir.

Yapılan kontrolde isteklinin teklifi kapsamında hangi dağıtım şirketinin bayisi olduğu araştırılacak olup ilçe sınırları içerisinde otomatik taşıt tanıma sistemine sahip en az 2 ( İki ) Akaryakıt istasyonu bulunmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her Türlü Akaryakıt Ürünleri alımı işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.