Kamu Hizmet Standartları-2

9

Gelir tahsili işlemleri

31 Aralık tarihi itibari ile vergiler tahakkuk ettirilir,harçlar, kiralar, su hizmetleri ve diğer gelirler hizmetin doğduğu anda tahakkuk ettirilir.

Vergiler 1 yıl, 2 eşit taksit,

Diğer gelirler takip eden 1 ayda

10

Giderlerin ödenmesi

1- Resmi ödemeler

2- Diğer Giderler

1- Ödeme gününde,

2- Nakit durumuna göre fatura tarihlerini takip eden aylarda.

11

Ölçü ve ayar işleri

01 Ocak – 28 Şubat tarihleri arası beyanname alınır.Mart ayı itibariyle alınan beyanların damgası yapılır.Ansızın muayeneye çıkılır.Ansızın muayene sonucunda beyan vermeyenlere ve hatalı tartan ölçü ve tartı aletlerine tutanak tutulur. tutulur.

Ocak ayında Merkeze bağlı belediyelere beyanname alınması için yazı yazılır.

Merkeze bağlı belediyelere gezi programı düzenlenir.Gezi programı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından onaylanır.

1 Yıl

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

2. VE 3. SINIF GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Ruhsat başvuru Beyan Formu (Örnek-2)

2-Tapu Sureti ve İskan Ruhsatı Fotokopisi,

3- Kira Kontratı,

4-Özel yapı şeklini gerektiren ekmek fırını ile akaryakıt ve LPG istasyonu için Yapı Kullanma izin Belgesinin alınmış olması,

5-Tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde iş yeri açılması halinde kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar,

6-İş yerinin yerleşimini gösteren vaziyet planı,

7-İş akım şeması ve açıklama raporu,

8-ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi,

9-Emisyon, Deşarj izni ve tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi,

10-Karayolu kenarındaki işyerleri için Geçiş yolu izin belgesi (İmar Müd.'den alınacak)

11-10 kişiden fazla işçi çalıştıran sanayi faaliyetleri için faaliyet belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.Bölge Müd. Alınacak)

12-Ustalık Belgesi(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

13-İtfaiye Raporu,

14-Yangın Söndürme Cihazının Alım veya Dolum Faturası,

15-50 ve üzeri işçi çalıştıran işyeri için iş yeri hekim sözleşmesini,

16-İnceleme kurulunun gerek gördüğü işyerlerinde sağlık koruma bandını gösterir İmar Müdürlüğünden onaylı vaziyet planı,

17-Çalışanlar için resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair rapor,

18- Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği gereği müzik, makine vb. aletlerle gürültü üreten işyerlerinden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu,

19-Geçiş Yolu İzin Belgesi (İmar Müd.'den) (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

20-Mesafe Tespit Tutanağı (İmar Müd.'den) (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

21-Tesiste Çalışanların Eğitim Sertifikası (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

22-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

23-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

24-Bayilik Sözleşmesi (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

25-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE'den) (Akaryakıt ve LPG İstasyonları İçin)

26-Sorumlu Müdür Sözleşmesi,

DİĞER EVRAKLAR:

ŞİRKETLER İÇİN

1-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü,

2-Ticaret odası kayıt ve faaliyet belgesi,

3-Yönetim karıyla verilmiş yetki belgesi,

4-Yetkili kişinin T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopisi,

5-Vergi Levhası,

ŞAHISLAR İÇİN

1-T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopisi,

2-Esnaf Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi,

3-Vergi Levhası Fotokopisi,

("Kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde aynı gün içinde Ruhsat düzenlenerek ilgiliye verilir . Ruhsatın verildiği tarihten itibaren İlgili Yönetmelik hükümleri gereği (genelde ilk haftasında); en geç bir ay içerisinde işyeri kontrol edilerek Ruhsat sonuçlandırılır.")

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

1-Dilekçe,

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi,

3-Kimlik Fotokopisi,

4-Akustik Gürültü Ölçüm Raporu,

( "İzin Belgesi başvurunun genelde ilk haftasında; en geç bir ay içerisinde işyerinin ilgili birimlerce kriterlere uygunluğunun tespiti halinde düzenlenir.")

14

Gıda Sicil Belgesi

-----------

----------

15

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri

KANALİZASYON TIKANIKLIK AÇMA

1- Matbu Hizmet Formu,

2- Belediye meclisince belirlenen hizmet bedeli ödendi makbuzu.

İÇME SUYU ŞEBEKE BAĞLANTISI

1- Matbu hizmet talep formu.

2- Su abone depozit alındı belgesi.

3- Yol Tahrip bedeli.

KANALİZASYON ŞEBEKE BAĞLANTISI

1- Matbu hizmet talep formu.

2- Yol Tahrip bedeli.

YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI BAĞLANTISI

1- Hizmet Talep Formu.

2- Yol Tahrip Bedeli.

YOL AÇMA TALEBİ

1- Hizmet Talep Formu.

ELEKTRİK HATTI BAĞLANTISI

1- Hizmet Talep Formu.

2- Yol Tahrip Bedeli.

2 Saat

2 Gün

2 Gün

15 Gün

30 Gün

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :

İsim : Hasan ŞİMŞEK

Unvan : Belediye Başkanı Yrd.

Adres : Manavgat Belediyesi

İkinciMüracaat Yeri :

İsim :Şükrü SÖZEN

Unvan :Belediye Başkanı

Adres : Manavgat Belediyesi

Tel : 0 242 746 1393

Tel : 0 242 746 1082

Faks : 0 242 746 7575

E-Posta : [email protected]