YOL BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

YOL BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

36 AY SÜRE İLE FEN İŞLERİ BETON ELEMANLARI ÜRETİMİ, YOL BAKIM ,ONARIMI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

:2014/135124

: YUKARI PAZARCI MANAVGAT/ANTALYA :2427461393 - 2427467575 : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

4010.SOK

07600

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı
 2. Yapılacağı yer
 3. Süresi

: 250 kişi,muhtelif makine,araç ve sarf malzemeler ile 36 ay süreli Fen İşleri Beton Elamanları Üretim,Yol Bakım Onarım hizmetleri Hizmet Alımı Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

:MANAVGAT

: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer
 2. Tarihi ve saati

: Y.PAZARCI MAH.4010 SOK.NO:9 MANAVGAT/ANTALYA : 24.11.2014 - 09:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzelkişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 • İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:

 1. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
  veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 2. b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
  bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
  kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
  müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
 3. Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
 4. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
 5. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir
  ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.
  Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
  sağlanmadığına bakılır.
  Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest
  meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere
  oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak
  oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir
  veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

 1. a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
 2. b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet
  işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
  Bu belgelerden birinin sunulması
  Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen
  kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9'undan az olmaması
  gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
  yeterli kabul edilir.
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
  son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
  bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
AŞAĞIDAKİ ARAÇ VE MAKİNALAR KENDİ MALI OLCAKTIR

1) 1 ADET SULAMA ARAZÖZÜ

2)1 ADETLASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR.

3)1 ADET ASVALT SERİCİSİ

4)1 ADET ASVALT TAMİR VE BAKIM ARACI 5)1 ADET YAMA SİLİNDİRİ 6)1 ADET YOL ÇİZGİ ARACI

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

İş Deneyiminde Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

1) Fen İşleri Beton Elamanları Üretimi Hizmet Alımı işleri

2) Yol Bakım, Onarım Hizmet Alımı işleri
Yukarıdaki belirtilen işler beraber veya ayrı ayrı olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk

Lirası) karşılığı MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANAVGAT BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON

ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
  istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
  bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.