MANAVGAT HACIOBASI MAHALLESİNDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İMALATLAR

MANAVGAT HACIOBASI MAHALLESİNDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İMALATLARI YAPILMASI

MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MANAVGAT HACIOBASI MAHALLESİNDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İMALATLARI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi

: 2014/145197

: YUKARI PAZARCI 4010.SOK 9 07600 MANAVGAT/ANTALYA : 2427461393 - 2427467575 : [email protected] : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 1. Niteliği, türü ve miktarı
 2. Yapılacağı yer
 3. işe başlama tarihi

ç) işin süresi

6 mt Uzunluğunda Yol Geçiş Menfezi ve 50 mt Taş Duvar Yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Manavgat Hacıobası Mahallesi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3- ihalenin

 1. Yapılacağı yer
 2. Tarihi ve saati

Y.Pazarcı Mh.4010 Sk.No:9 Manavgat/ANTALYA 18.11.2014 - 10:00

 1. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.