KONUT VE TURİZM YATIRIMINA UYGUN PARSEL SATILACAKTIR

KONUT VE TURİZM YATIRIMINA UYGUN PARSEL SATILACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen parsel 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

2-SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Mahallesi Ada Parsel Yapılaşma Şekli Alan(m2) Hisse Oranı (m2) Tahmini m2 birim değeri (TL) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale saati
Çolaklı 131 6 Konut ve Turistik Pansiyon 1775 932/1775 1300 1.211.600,00 36.348,00 25.12.2014 11,20

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale Belediye Encümen salonunda yapılacak olup Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Kapalı Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5-2) İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülmesi ve 250,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5-4) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5-5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-6) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5-7) Noter tasdikli imza sirküsü

5-8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış Noter tasdikli imza sirküsü

5-9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2014 yılında (ihale tarihinden 2 ay öncesi tarihinden alınması) alınmış belge

5-10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5-11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5-12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

5-13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır

5-14) Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

7- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü olan 25/12/2014 tarihinde en geç saat 9.45'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

8- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.Arsa satışları KDV'den muaftır.

9- TRT saati esastır.

İlanen duyurulur.