İLAN

İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Başkanlığımıza ait iki adet yolcu motoru (gezi teknesi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ” Açık Teklif Usulü” ile 06.04.2016 tarihinde Çarşamba günü Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

1. İdarenin

a) Adresi

:

Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 MANAVGAT/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

0242-7461393 – 0242-7422853

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.manavgat.bel.tr

 1. İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 MANAVGAT/ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonu

b) Tarihi

:

06.04.2016

 1. İhale konusu taşınırlara ait bilgiler;

SIRA

ADI

CİNSİ

TESCİL

BOY/

EN/

DERİNLİK

GROS TON/

NET TON

İNŞA YILI

İNŞA MALZ.

GÜCÜ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

NATUR A-4

YOLCU MOTORU

13,6

/4,6

/1,45

21,23/

12,14

1991

AHŞAP

115 BHP

10.628,70 TL

318,86 TL

06.04.2016

10:00

2

NATUR 3

YOLCU MOTORU

12,20

/4,45

/1,4

11,11/

7,00

1993

FİBER

100 BHP

15.943,05 TL

478,29 TL

06.04.2016

10:30

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olanlar gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar.
 2. Açık artırma suretiyle yapılacak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki A veya B maddelerinde belirtilen belgeleri sunmaları gerekmektedir.

A-GERÇEK KİŞİLER:

 1. Gerçek kişiye ait tebligata elverişli ikametgah adresi(Adres beyanı),
 2. Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık- Nüfus Müdürlüğü),
 3. İkametgah senedi (Muhtarlık- Nüfus Müdürlüğü),
 4. 2016 Yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Geçici teminat(En az muhammen bedelin %3 ü oranında),
 7. İhale dosyası alındı makbuzu,
 8. Manavgat Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.

ı. Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

B-TÜZEL KİŞİLER:

 1. Tüzel Kişiliğe ait tebligata elverişli ikametgah adresi(Adres beyanı),
 2. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 3. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
 5. İhaleye katılacak için yetki belgesi (Noterden)
 6. Geçici teminat(En az muhammen bedelin %3 ü oranında),
 7. İhale dosyası alındı makbuzu
 8. Manavgat Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.
 9. Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir

 1. İhale Şartnamesinin görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale şartnamesi, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TL (Türk Lirası) karşılığı Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  6.2. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.
 2. İhaleye bizzat katılamayacak olan istekliler ihale zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 MANAVGAT/ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonu adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecektir.
 3. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Halis AKKAYA