MANAVGAT ŞELALE TESİSLERİNİN KİRALANMASI

İHALE İLANI

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Manavgat Şelalesi Özel Günübirlik Tesisleri (Restaurant, Açık yemek alanları, 5 ( beş ) adet dükkan, Çay Ocağı, Genel WC) Kiralama İhalesi (28 aylık) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Side - Manavgat / ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2427461393 - 2427422985

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

a) ) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

:

www.manavgat.bel.tr

 1. İhalenin Usulü : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir.


3- İhaleye Konu Yerin Adı/Adresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, Kira Süresi

KİRAYA VERİLECEK YER ADI

KİRAYA VERİLECEK YER ADRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

KİRALAMA

SÜRESİ

Manavgat Şelalesi Özel Günübirlik Tesisleri (Restaurant, Açık yemek alanları, 5 ( beş ) adet dükkan, Çay Ocağı, Genel WC)

Sarılar Mahallesi İstiklal Cad. No:4 Manavgat/ANTALYA

2.800.000,00 TL + KDV

84.000,00 TL

İşyeri Teslimine Müteakip

28 AY


4- İhalenin Yapılacağı Yer ve İhale Tarih ve Saati

a) İhalenin Yapılacağı Yer

:

Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Side - Manavgat / ANTALYA adresindeki Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:

18.05.2016 – 10.00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

5.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğünden alınmış),

5.2- Kanuni ikametgah sahibi olmak. İkametgah senedi (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğü),

5.3- Tebligat için adres beyanı. (Standart Form-8)

5.4- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.4.1. Toplam muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere; bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (Standart Form-4)

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. (Standart Form-6)

 1. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 2. a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

 3. b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

 4. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.


Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

5.4.3. İstekli tarafından;

 1. a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
 2. b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

5.5- İlgili Odaya kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

5.6- İsteklinin, restaurant, cafe gibi faaliyetler yaptığına dair veya turizm işletme belgesi sahibi olduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı ve/veya ilgili belediyesinden alınmış işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının onaylı suretini sunacaklardır.

5.7- İmza sirküleri vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

5.8- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (Standart Form-5)

5.10- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

5.11- İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

5.12- İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek

5.13- İhaleye ait şartnameyi satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

5.14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri. (Standart Form-1)

5.15- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma (Standart Form-2) uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Manavgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.16- Taahhütname (Noter onaylı olmak üzere yıllık işletme hasılatının % 1 inin Maliye Saymanlığına yatırılacağına dair) (Standart Form-7),

5.17- Manavgat Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı’ nın

İhale dosyasında sunulması gerekmektedir.


 1. Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (ikibinTürkLirası) karşılığı Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Side - Manavgat / ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  8. İhale dosyaları, ihale tarih ve saatine kadar Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Side - Manavgat / ANTALYA adresindeki İhale Komisyon Başkanlığı’na sunulmak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. Dış zarf içerisinde yukarıda sayılan belgelerin tamamı(teklif mektubu hariç) bulunacaktır. İç zarf içerisinde sadece teklif mektubu yer alacaktır.

 1. İlanda bulunmayan hükümlerde, ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı hükümleri geçerlidir.

 1. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.