T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.07.2020 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Encümen Üyeleri seçilmesi.

2- Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi.

3- İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

4- 2019 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

5- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

6- 2019 Yılı Denetim Raporunun görüşülmesi.

7- 2020 yılında Manavgat sınırları içerisinde atıksu altyapısı bulunmayan bölgelere vidanjör hizmeti vermek amacıyla vidanjör kiralama ücret tarifesinin görüşülmesi.

8- İlçemiz sınırlarında 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı kapsamında tarımsal yapılar amacı dışında arazi kullanım kararı getirilen alanlarda Sera yapım izni verilip verilmeyeceği konusunun ve üst ölçekli planlarda, tarım arazilerinde D-400 karayoluna cepheli parsellerde, D-400 karayoluna yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

9- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Değirmenli, Taşağıl, Ulukapı, Gebece, Demirciler, Hocalı, Örenşehir, Büklüce, Bereket ve Sorgun mahallelerinin her birinden 6 adet olmak üzere toplam 60 adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

10- 6360 sayılı Yasa'dan önce Side Mahallesi 319 ada 1 parsel ve Hisar Mahallesi 2164 ada 5 parselde bulunan mezarlık alanları ile ilgili açılmış ve 6360 sayılı Yasa'dan sonra Manavgat Belediyesi aleyhine sonuçlanmış olan kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davaları nedeni ile Manavgat Belediyesi'nce davacılara ödenen tazminatların, 6360 sayılı Yasa ile mezarlıkların alacak ve borçlar dahil bütün yetki ve sorumluluğu Büyükşehir belediyelerine geçtiğinden Manavgat Belediyesi'ne ödenmesi ve mahkeme kararları gereği Manavgat Belediyesi adına tescil edilen taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devri ile Manavgat Belediyesi'nce açılmış olan dava ve icra takiplerinin takipsiz bırakılması hususlarında yapılan protokol hükümleri kapsamında 5393 sayılı Yasa'nın 18/h maddesi doğrultusunda sulh olunması konusunun görüşülmesi.

11- Antalya İli Manavgat İlçesi Hocalar Mahallesi 263 Ada 12 Numaralı Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

12- Antalya İli, Manavgat İlçesi Uzunkale Mahallesi 216 Ada 2 ve 6 No.lu Parseller 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

13- Milli Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 2019/58 sayılı ve 23.12.2019 tarih ve 2019/95 sayılı OLURU ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ön tahsisi verilen toplam 10.050 m2'lik alanda "Eğitim Alanı (Anaokul ve İlkokul)" yapılması amacıyla hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesine sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

14- Milli Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 2019/58 sayılı ve 23.12.2019 tarih ve 2019/95 sayılı OLURU ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ön tahsisi verilen toplam 10.050 m2'lik alanda "Eğitim Alanı (Anaokul ve İlkokul)" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

15- Manavgat (Antalya) 3. Etap (Side Turizm Alanı ve Oymapınar KTKGB Hatipleraltı Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın D-400 Karayolu kuzeyinde kalan kısmına ilişkin Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri